Responsive image

ERPA
International Congresses on Education 2016

Sarajevo/Bosnia and Herzegovina   2-4 June 2016

ERPA Congress 2016

ACCEPTED PROCEEDINGS


Matematik Eğitimi Öğretim Programındaki Değişiklikler; Uygulayıcıların Görüşleri

   Ali Delice, Özkan Ergene, Kamuran Tarım


Marka Kişiliği Algısının Marka Bağlılığı Üzerine Etkisi

   Mustafa Sayant, Hasan Kartal, Özlem Bebek, Tuba Gülalp, Ersin Eskiler


Intercultural Education and future teachers’ involvement

   Nektaria Palaiologou, Catherine Dimitriadou, Vassiliki Papadopoulou


Matematiksel Nesneler Yoluyla Matematiksel İletişim: Temsillerin Kullanımında Yeni Bir Yorum

   Büşra Sür, Ali Delice


Bilimsel Öykülerin Öğrencilerin Fen’e Yönelik Tutumlarına Etkisi

   Bayram Çınar, Şenol Beşoluk


Öğretmen Adaylarının Matematik Problemlerinin Çözüm Tercihlerinde Gerçekçi Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi

   Emre Ev Çimen, Güney Hacıömeroğlu


Educating the psychomotor components at school age in physical education classes of rural primary school

   Laurentiu-Gabriel Talaghir, Teodora Mihaela Iconomescu


Gerilimli Döngü Çalışmalarının Şut İsabeti Performansına Etkisinin İncelenmesi

   Deniz Demirci, Mustafa Konyalı, Gülşah Sekban, Hakan Akdeniz, Mensure Aydın


Sportif aktivitelerin ortaöğretim öğrencileri üzerindeki atılganlık düzeyine olan etkisinin incelenmesi

   Özlem Töre, Celil Kızılkaya, Sercan Karabacak


Dayanışma Değerinin Aktarılmasında Eğitici Çizgi Roman Kullanımının Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi

   Yavuz Topkaya


Basketbol Antrenörlerinin Yaşam Doyum Düzeyleri ve Gelir Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

   Veysel Küçük, Ünsal Tazegül


Osmanlı Eğitim Sisteminde Medreselerin Önemi

   Murat Fidan


Osmanlı Tarih Yazımında Önemli Bir Kaynak: Rûznâmeler Ve Sultan I. Abdülhamit Dönemine Ait Bir Rûznâme

   Serhat Kuzucu


Supervision on the educational field

   Tomaž Vec


Valued Degree Initiative: An All-University Approach to Student Success

   David Dowell, Ph.D.


Serebral Palsili Hastalara Yaptırılan Su İçi Egzersizlerinin Fonksiyonel Bağımsızlık Yeteneklerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

   Menşure Aydın, Ahmet Furkan Özen, Bergün Meriç Bingül, Çiğdem Bulgan, Deniz Demirci


Social Studies Teachers’ Opinions about Performance Tasks in Elementary Education

   Halil İbrahim Sağlam, Hüseyin Çalışkan


Bir akademik erteleme davranışı modellemesi: Beş faktör kişilik ve kendini sabote etme

   Mehmet Kandemir, Yunus Hayran, Zahide Tonga


Farklı Öğretim Kademelerinde Görev Yapan Öğretmenlerinin İnisiyatif Alma Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

   Hasan Basri Gündüz, Mithat Korumaz


Öğretmen Adaylarının Akademik ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Başarı Puanlarının İncelenmesi

   M. Hanifi Ercoşkun


Sınıf öğretmeni adaylarının ders planı ile ilgili bilişsel yapıları

   Nimet Pırasa


Karate-Do Ve Judo Yapan 15-18 Yaş Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Yeşim Körmükçü, Yusuf Altan Şahin, Hülya Adalı


Water usage awareness of middle school students

   Bülent Aydoğdu, Aysun Çakır


A New Approach to the Edutainment Concept in Interactive Education

   Orhan Dikener


Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerine Göre Sergiledikleri İnisiyatif Alma Davranışları

   H.Basri Gündüz, Esra Tekel, Gülşah Çetin


Etnosentrik Eğilimler ve Marka Bağlılığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

   Tayfun Gürkan Bostancı, Ersin Eskiler , Nuh Osman Yıldız , Hasan Kartal


Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents

   M. Engin Deniz, Yağmur Amanvermez, Yavuz Erişen


Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin İncelenmesi

   Öznur Akpınar, Selahattin Akpınar, Kazım Nas


Talent management applications at universities

   Fatma 0'Neill


Investigating the Relationship between Job Satisfaction and Physical Activity Levels of Public Officials (Gümüşhane)

   Muhammed Kızıltunç, İsrafil Aslan, Serdar Bayrakdaroğlu


The role of immersion in the learning process supported by computer games

   Marta Majorek


Teacher in a global society: between ethics, regulations and reality

   Justyna Wojniak


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yerçekimi Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları

   Günay Paliç Şadoğlu, Salih Uzun


İşe Adanma Davranışı İle İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki (Türkiye’de Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma)

   Miraç Aslantaş, Medine Er


Fiziksel uygunluk çalışmalarından ağırlık ve zumba egzersizlerinin erkeklerde ve kadınlarda beden kompozisyonları üzerindeki etkinliği

   Fatih Kaya, Dilek Nar, Mustafa Said Erzeybek, Zeynep Bozdoğan


Examining Eighth Grade Students’ Science Performances in Turkey with regard their Science Teachers Backgrounds and their Preference of Science Teaching Practices in TIMSS 2011

   Eren Ceylan, Ömer Geban


Fiziksel Aktivitenin Kız ve Erkek Çocuklarının Bazı Fiziksel ve Performans Özelliklerine Etkisi

   Canan Bastık, Süleyman Şahin, Özkan Işık, Fethi Arslan


Öğretmen Adaylarının Lineer Dönüşümler İle İlgili Problemleri Çözüm Yöntemleri

   Mustafa Akıncı, Avni Yıldız


Yeryüzü Farkındalığı ve Coğrafya

   Cercis İkiel


Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilim Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Feride Şahin, Salih Ateş


Examining The Effects of Education Levels on Leadership Levels of Students Studying at Sports Management and Physical Education Department

   Serdar Bayrakdaroğlu, Yeşim Songün, Fuat Erduğan, İsrafil Aslan


Restorasyon Eğitim Sürecinin Mimarlık Öğrencileri Üzerinden Deneyimlenmesi

   Tülay Canıtez, Saygın Alkan


Tenis Temel Eğitimlerinin Erkek Çocukların Bazı Fiziksel ve Motorik Özellikleri Üzerine Etkisi

   Eser Ağgön, Öztürk Ağırbaş, Mehmet Yazıcı, Mergül Çolak


Sağlık Kurumlarının Planlanmasında Tıbbi Coğrafyanın Önemi

   Gülbahar Genel


Analyzing Restrictive Elements of Leisure Time Physical Activities

   Yeşim Songün, Ahmet Yılmaz Albayrak, Dursun Katkat, Serdar Bayrakdaroğlu, İbrahim Can


Mekan Deneyiminin Mimarlık Tarihi Eğitimine Katkısı

   Esin Benian, Arif Mısırlı


Investigation of Geography Department Students’ Awareness Levels Regarding Environmental Ethics

   Fatih Aydın, Selman Ablak, Ünal Özdemir


Elit Basketbol ve Güreş Sporcularının Ahlakı Karar Alma Tutumlarının Karşılaştırılması

   Fethi Arslan, Canan Bastık, Mehmet Akif Ziyagil


Comparison of Upper and Lower Body Strength Values According to Some Sports Branches

   İbrahim Can, Serdar Bayrakdaroğlu, Yeşim Songün


Hemşirelere Verilen Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi

   Durdane Yılmaz Güven, Neziha Karabulut


Aleksitimik Ergenlerin Psikolojik Belirtileri ve Yaşam Doyum Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi

   Mehmet Atasayar, Murat İskender


Canlılar ve Hayat Öğrenme Alanı Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

   Yunus Kütükcü, Salih Ateş


The description of the learning environment in physics lesson with 7E model teaching activities

   Ümit Turgut, Rıza Salar


Investigating students’ ways of solution to inequalities

   Himmet Korkmaz, Mahmut Kertil, Ali Delice


Interest and Motivation Based a Proactive Educational Model in Vocational and Technical Education

   Mümin Küçük, Fırat Salmanoğlu


Reforming the Hungarian higher education system after 2010: focusing on the master and post-master levels

   Péter Pilishegyi, Péter Körösparti, Péter Miklós Kőmíves


Süper Toto Futbol Liginin 2012-2015 Sezonları Arasındaki Teknik Direktör Hareketliliğinin İncelenmesi

   Gülşah Sekban, Hakan Akdeniz, Uğur Şentürk


9 – 15 Yaş Grubu Artistik Patencilere Uygulanan Core Antrenmanların Dikey Sıçrama Yüksekliğine Etkileri

   Hakan Akdeniz, Çağla Sevgili, Uğur Şentürk, Malik Beyleroğlu, Bergün Meriç


The reform of the Hungarian PhD system: a new challenge for the universities

   Péter Miklós Kőmíves, Péter Körösparti, Péter Pilishegyi


Quality assurance in the Hungarian higher education: best practices and proposals

   Péter Körösparti, Péter Pilishegyi, Péter Miklós Kőmíves


Sosyal Öğrenme Bağlamında Tanrı ve Din Algısına Diğerleri ile olan İlişkinin Etkisi: 4-6 Yaş Kuran Kursu Örneği

   Filiz Orhan


The Perception of Students Towards Computer Aided Design Courses in Architectural Education

   Hülya Soydaş Çakır


Evaluation of Ministry of National Education 2013 Preschool Program From The Point of Science and Mathematics Activity

   Adalet Kandır, Ali İbrahim Can Gözüm, Didem Türkoğlu


Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılımını Kolaylaştıran Faktörlerin Değerlendirilmesi

   Fatih Yaşartürk, Duygu Harmandar Demirel, Fikret Soyer, Mehmet Demirel


Duygusal Zekâ İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Akademisyenlerde Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

   Yavuz Elitok, Uyum Elitok


Factor and Fuzzy C- Means Analysis in MatLab Environment as a tool for the performance Appraisal of University teachers

   Mamatha H.K., Balasubramanian S, Sridhar R


Views of Pre-service Science Teachers regarding Conceptual Integration

   Gokhan Ozturk, Mustafa Tuysuz, Oktay Bektas, Omer Geban


Terapötik İttifak Envanteri-Aday Danışman Formu’nun Türkçe Uyarlama Çalışması

   Yusuf Sarıkaya, Tahsin İlhan


Habermas, Rules Violations, and Emancipatory Potential: A case of working-class students

   Michael Huspek


Bilişim Öğretmenlerinin Sınıf ve Laboratuvar Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlar

   Furkan Aydın, Mehmet Barış Horzum


Üniversitelerde öğrenim gören basketbolcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi

   Selahattin Akpınar, Öznur Akpınar, Murat Bay


Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

   Kemal Baytemir, Tahsin İlhan


5E Öğrenme Döngüsü Modelinin Akademik Başarıya Etkisi

   Abdulkadir Tuna, Ahmet Kaçar


Sınıf içi uygulamaların öğrencilerin matematiksel gelişim ve becerilerine uyum düzeylerinin incelenmesi

   Bilge Yılmaz, Ali Bozkurt, Yusuf Koç


General Self-Efficacy and Life Satisfaction: The mediating effect of Self Compassion

   Orkide Bakalım, Arzu Taşdelen-Karçkay


Grit and Test Anxiety in Turkish Children and Adolescents

   İsmail Çelik, Hakan Sarıçam


A Study on the Relationship Between Social Support and Happiness in Adolescents: A Path Analysis

   Arzu Taşdelen-Karçkay, Orkide Bakalım


Zihinsel Engelli Çocuklara Arttırılmış Gerçeklik Kullanılarak Rakamların Öğretilmesi

   Emre Serdar,İsmail Kurnaz, Rafet Durgut


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ön lisans öğrencilerinin Anatomi Eğitimi öz-yeterlilik inanç düzeylerinin karşılaştırılması.

   Derya Acar, Tuncay Çolak, Serap Çolak, Tuğba Güngör, Deniz Yener, Elif Aksu, Dilşat Güzelordu


Mesleki Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Öğrencilerinin Tıbbi Mümessillik Mesleğine Yönelik Tutumu

   Fatih Bayram, S.Seçil Bayram, Ece Acar


Sportif Başarı ve Motivasyonun Öğrenci Sporcular ve Beden Eğitimi Öğretmeni Arasındaki İletişime Etkileri

   M. Veysi Bora, Recep Cengiz


Masaj Dersi Seçmiş Öğrencilerin El Kavrama ve Parmak Kuvvetlerinin Masaj Manipulasyonlarından Friksiyon ve Pedrisaj Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Mustafa Said Erzeybek, Fatih Kaya, Oğuzhan Yüksel


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde Öğrenci Memnuniyet Düzeyi ve Hizmet Kalitesinin İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği

   Ece Acar, S. Seçil Bayram, Tuba Zoroğlu


Mimarlık Eğitiminde Mekanın Oluşumu Ve Anlamının Edebi Metinler Üzerinden Sorgulanması

   Bilge Ataç Özsoy


Teaching Engineering Curriculum for Non-Native English Students: Challenges and Possible Solutions

   Atef A. Ata


The Effects of Complementary and Alternative Medicine on Physiological Systems: Perceptions of Medical and Health Sciences Students

   Derya Güzel, Songül Doğanay, Deniz Öztürk , Ayhan Tanyeli


Complementary and Alternative Medicine: Knowledge and Usage Status of Medical and Health Sciences Students

   Songül Doğanay, Derya Güzel, Ayhan Tanyeli, Deniz Öztürk


Relationship of Mental Tougtness and Mindfullness among Young Football Players

   Recep Cengiz, Utku Işık


Rutin Olmayan Problemlerde Görselleme Becerilerinin İncelenmesi: BİLSEM Öğrencileri

   Ayşe Zeynep Azak, Özkan Ergene, Mithat Takunyacı


Ortaokul Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Kavram Karikatürleriyle Belirlenmesi

   Şengül Atasoy, Osman Küçük


Ortaokul Matematik Konularında Beyin Temelli Öğrenme Kuramına Dayalı Bir Ders Uygulaması

   Ercan Atasoy, Kübra Ada


Sanal Zorbalıkla Yalnızlık ve Öz Saygı Arasındaki İlişki

   Tuncay Ayas, Mehmet Barış Horzum


Özgeciliğin Yordayıcısı Olarak Affedicilik ve Dini Tutumlar

   Recep Koçak, Mevlüt Sanlav


Özel Gereksinimli Bireylere Sahip Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (Van İli Örneği)

   Zekiye Özkan, Mustafa Atlı, Burak Uyar


Developing Reading Culture among Boys - Incentives from the Environment

   Ivana Batarelo Kokić, Ivanka Buzov, Tonća Jukić


İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri İle Origami İnançları Arasındaki İlişki

   Mithat Takunyacı, Melek Masal, Ercan Masal, Özkan Ergene


Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Yeterlilikeri Ölçek Geliştirme Çalışması

   Ali Kırksekiz, Aydın Kiper, Onur İşbulan, Mübin Kıyıcı


Origaminin Matematik Eğitiminde Kullanımı; Öğretmen Adaylarının Görüşleri

   Melek Masal, Özkan Ergene, Mithat Takunyacı, Ercan Masal


Uzaktan Eğitim Öğrencilerine Yönelik Çevrimiçi Mantık Devreleri Laboratuvarı

   Muhammet Halil Muti, Mehmet Akbaba, Rafet Durgut


Social Network Role on Peer and Tutor Feedback: An Evaluation

   Türkan Karakuş Yılmaz, Yasemin Taş


Akademisyenlerin Rekreasyona Katılım Engellerinin Bazı Parametreler Açısından İncelenmesi

   Hüseyin Öztürk, Gamze Elif Adiloğulları, Hakkı Ulucan


Türk Toplumuna Uyarlanan Baecke Fiziksel Aktivite Yapma Alışkanlığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin Belirlenmesi

   Gülen Vural, M.Akif Ziyagil, Beste Dinçer, A.Seda Saraçaloğlu


Futbolcuların Esneklik, Denge Ve 30 M Sürat Performansının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması

   Bahadır Altay, Halil İbrahim Ceylan, Ahmet Rahmi Günay


12 Haftalık Egzersiz Programının Otizmli Çocukların Motor Yeterlilik Ve Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi.

   Ersin Arslan, Gonca İnce


Innovation and research in interdisciplinary projects: classroom discourse and learning

   Nuria Sanchez Quintana, Juli Palou Sangra


Examination of Families’ (Who Own Autistic Child That Follows Continues to a Sport School) Level of Stress and Level of Coping With Stress That Caused By Socıo-Demographıc Summary

   Şebnem Şarvan Cengiz,Cahide Elaltunkara


Do Different Exercise Workloads Have An Acute Effect On The Coincidence-Anticipation Time At Different Stimulus Speeds?

   Halil İbrahim Ceylan, Özcan Saygın


Correlations among handedness, hand grip strength and free style swimming performance in adolescents

   Dilek Sevimli


Üniversite Öğretim Elemanlarının Zaman Yönetim Düzeyleri İle Sportif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Karşılaştırılması

   Kubilay Çimen, Nurullah Emir Ekinci, Betül Altınok, Çetin Özdilek


The Impact of Creative Drama Activities on Aggressive Behaviour

   Helena Korošec


Different Age Groups’ Usage Profiles of Public Sport Facilities in Exercise Practices

   Sebiha Golunuk Baspinar, Huseyin Gumus, Nuray Oztasan, Sule Kirbas


Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Eğitimdeki Akran Desteğine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesine Yönelik Kalitatif Bir Çalışma

   Yurdanur Dikmen, Handenur Başaran


Sporcularda Motivasyon, Zihinsel Dayanıklılık Ve Optimal Performans Duygu Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

   Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Meriç Eraslan


Spor Bilimleri Öğretmen Adayları ile Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi

   Hamza Yerlikaya, Mahmut Gülle, Zülbiye Kaçay, Fikret Soyer


The Introduction of Practical Exercises of Rescuing A Drowning Person Within The Subject Of Basic Clinic Medicine And First Aid for Students of Health Sciences As A Challenge For Interdisciplinary Cooperation (The effect of interdisciplinary cooperation on the knowledge of students of health science

   Damjan Slabe, Eva Dolenc, Amalija Sazonov, Nina Hiti


“Kevin Hakkında Konuşmalıyız” Filminin Bowlby’nin Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri ve Minuchin’in Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı Temel Kavramları Kullanılarak Değerlendirilmesi

   Betül Soyer, Abdullah Mert


Meslek Seçmeden Önce Meslekleri Tanımak Gerek! İlkokul Ders Kitaplarında Yer Alan Meslekler

   Ensar Aydın, Galip Öner


Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinden ve Bu Derslerin Paydaşlarından Beklentileri

   Galip Öner, Ensar Aydın


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Tutumları ve Bu Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları

   Alper Çorapçıgil, Mehmet Akif Hayal


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci Yazılımını Görsel ve Grafiksel Tasarım Amaçlı Kullanabilme Düzeylerinin Belirlenmesi

   Şule Elmalı, Salih Ateş


Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ile İlgili Kazanımlarının Hedef Kitle Tarafından Benimsenme ve İçselleştirilme Düzeyi

   Murat Tekiroğlu


Platon’un İdeal Devletinde Filozof-Yöneticilerin Eğitimi

   Zafer Yılmaz


Üniversiteler İçin Kurumsal Güvenlik Çözüm Öneriler

   Ayşe Bilge İnce, Eşref Adalı


Teaching about Global Climate Change in the light of Responsible Research and Innovation

   Emine Adadan, Sevil Akaygun


Children’s Participation at Daily Routine in Slovene Preschools

   Marcela Batistič Zorec, Vladimira Vrankar


The Evaluation of the Levels of Histology Self-Efficacy Beliefs of Students of Dentistry Faculty

   Aysegul Aytekin, Liridona Adili Osmani, Rabia Tasdemir, Mehmet Hamdi Aytekin, Yusufhan Yazır, Melda Yardımoğlu Yılmaz


Sedanter Kadın ve Erkeklerin Somatotip Karakterleri ile Yo-Yo IR1 ve Wingate Anaerobik Güç Performanslarının İncelenmesi

   Fahri Safa Çınarlı, Muhammed Emin Kafkas


10-14 Yaş Basketbolcuların Antropometrik Özellikleri İle Sprint Ve Dikey Sıçrama Performanslarının Karşılaştırılması

   Sercan Özeren, Muhammed Emin Kafkas


Adolesanlarda Sık Görülen Jinekolojik Sorunların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

   Yasemin Aydın, Nezihe Kızılkaya Beji


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyete İlişkin Görüşleri

   Canan Akyol


Analyzing the Effect of Talent Management on the Behavior of Work Engagement by Structural Equation Modeling (A Research on Academicians in Turkiye)

   Ömer Faruk Ünal, Mehmet Mete


Effect of Long Term Training Adaptation on Isokinetic Strength in College Male Volleyball Players

   Muhammed Emin Kafkas


Quality Of Life in High Schools: The Case of Siirt Province

   Sevda Koç, Koray Akran


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Karar Verme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Fatma Torun


Examination the perspective of the football fans of Passolig application

   İlhan Adiloğulları, Reha Türköz, Gamze Elif Adiloğulları


Teaching nanotechnology applications in the light of responsible research and innovation

   Sevil Akaygun, Emine Adadan


Free Time Activities in Ottoman Period

   Sevda Bağır, Arzu Altıntığ


Examining the Influence of Teachers’ Individual and Institutional Characteristics on School Culture

   Nezahat Güçlü, Kamil Yıldırım, Elif Daşcı


Developing Lesson Plan According to 4MAT Method

   Feyza Aliustaoğlu, Abdulkadir Tuna


Highly Valued Degree Initiative: An All-University Approach to Student Success

   David Dowell


The Effect of Sports on University Students’ Levels of Happiness and Socialization

   Yasin Yıldız, Sümmani Ekici


Comparison of Cognitive and Metacognitive Strategies Used by 9th Grade Students Before, While and After Solving Multiple-Choice Physics Questions

   Emine Hatun Diken, Nejla Yürük


Yüksek İrtifada Yapılan Yaygın İnterval Antrenmanın Sporcuların Fizyolojik,Aerobik Anaerobik ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

   İsmail Kaya


Statik Isınma Süresinin Sub-Elit Yüzücü Kadınların 50 metre Serbest ve Kurbağa Performansları Üzerine Akut Etkisi

   Armağan Sahin Kafkas, Özgür Eken, M. Emin Kafkas


Fen Bilimleri Öğretim Programı (5-8) ile Bütünleştirilmiş Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Öğretmen Adayları Üzerindeki Eğitsel Yansımaları

   İsa Deveci, Salih Çepni


Türkiye’de TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

   Cengiz Dönmez


Analitik Geometri Konularının Öğrenme Güçlükleri: Nedenler ve Çözüm Önerileri

   Enver Tatar, Türkan Berrin Kağızmanlı


Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları

   Duygu Gür Erdoğan,Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan Güngören, Eda Demirhan


A Comparison of Turkish and Iranian Social Science Textbooks

   Kemal Kaya


Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Başak Eroğlu, Zekiye Özkan


Spor yapan ve spor yapmayan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerinin karşılaştırılması (Kırşehir ili örneği)

   Vahit Çiriş, Tekin Çolakoğlu


The science teacher candidates’ images related to atom models

   Volkan Bilir, Azize Digilli Baran, Sedat Karaçam


İlkokul öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

   Yeşim Bek, Semra Çoruh, Ufuk Çoruh


Effect of Extracurricular Inquiry Activities on Secondary School Students’ Views about Scientific Knowledge

   Azize Digilli Baran, Sedat Karaçam, Volkan Bilir


Effect of Extracurricular Inquiry Activities on Secondary School Students’ Scientific Process Skills

   Sedat Karaçam, Volkan Bilir, Azize Digilli Baran


Türkiye’de okul çağındaki Suriyeli sığınmacıların eğitimlerine yönelik politikaların analizi

   Yusuf Alpaydın


Ebelik Öğrencilerin Hasta Bakım Uygulamalarında Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi

   Yasemin Aydın, Yurdanur Dikmen, Sare Cansu Kalkan


A study on the development of an info graphic reader questionnaire and reader opinions

   Serkan Yıldırım, Embiya Çelik, Gürkan Yıldırım, Abdullatif Kaban


Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısını Etkileyen Bazı Faktörlerin Araştırılması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği)

   Zekiye Özkan, Arif Kaan Eroğlu


The basic design is an interface as a meaning to understand kinetic architecture: the kinetic modeling experience

   Pınar Kısa Ovalı, Şirin Bayram


Science teachers’ misconceptions about force and motion

   Emine Gök, Yasin Dindar, Nejla Yürük


Öğretmen Adaylarının Biyoçeşitlilik Değer Düzeylerinin Belirlenmesi

   Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Köklükaya, Mahmut Selvi


Research of mixed method: teaching French as a foreign language with authentic materials

   Senem Seda Şahenk Erkan


Picture Chem: Deney Malzemelerini Tanıtma Oyunu

   Havva Yamak, Nusret Kavak


Developing 3D Virtual Module of Social Life Skills for Intellectual Disabilities

   Hüseyin Atalay, Hüseyin Tolu, Serkan Coştu, Adil Yıldız, Zafer Yavuz


5. sınıf öğrencilerinin akıcı okumalarının metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarına etkisi

   Kasım Yıldırım, Seyit Ateş, Fatih Çetin Çetinkaya, Dudu Kaya


Relations of Cognitive Skills with Situational – Motor Skills

   Becir Sabotic, Fikret Soyer


Exploring the Factors Affecting Pre-Service Teachers’ Academic Achievement

   Selman Ablak, Osman Çepni, Bahadır Kılcan, Ali Çağatay Kılınç


Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Web Becerileri

   Güler Tuluk, İbrahim Kepçeoğlu


The Relationship between Secondary School Students’ Use of Tablet and Their Attitudes towards Technology

   Bahadır Kılcan, Osman Çepni


Visually disabled athletes’ reasons of starting sport and their expectations in Turkey

   Alper Cenk Gürkan


Examine the relationship between qualities of relationship of university students and depression, stress and anxiety

   Erdal Hamarta, Hüseyin Cantürk


Effects of cardio-pilates exercise program on physical characteristics in females

   Dilek Sevimli, Murat Sanrı


The Prediction of Vengeance Attitudes by Parent's Attitudes of University Students

   S.Barbaros Yalçın, Şahin Kesici


As A Course in Desing Environmental Analysis That Constituent Input to Architecture Desing Studios in Architecture Education: Experiences Acquisitions

   Gildis Tachir, Pınar Kısa Ovalı


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Özel Görelilik Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine ve Anlamada Zorlandıkları Kavramların Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma

   Mustafa Erdemir, Şebnem Kandil İngeç, Tuğba Taşkın


A Study on Compatibility of the Devices and Equipment Used By Undergraduate Students in Chemical Laboratories to Professional Life

   Şah İsmail Kırbaşlar, Fatma Gülay Kırbaşlar, Zeliha Özsoy Güneş


The Importance of Genetic Counselling and BRCA1/2 Mutation Testing on Breast Cancer Patients

   Gulsah Cecener, Gamze Guney Eskiler, Berrin Tunca, Unal Egeli


Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilikleri ve Bakış Açıları

   Filiz Uğur Bayraktar, Murat Özmaden, Ekrem Öksüz, Necmettin Parlak


Online Learning and Web Documentary

   Meral Ozcinar


The Formation of an Accounting Ethic’s Course Contents in Accounting Education

   Aysel Güney


The Effects On Student Success By Using The Smart Board In Teaching Physics

   İbrahim Karaman, Emine Özçelik


The Determination of the Levels of Anatomy Self-Efficacy Beliefs of Nursing Students

   Rabia Tasdemir, İsmail Sivri, Dilsat Güzelordu, Mehmet Deniz Yener, Elif Aksu, Serap Colak, Belgin Bamac, Tuncay Colak


Teachers’ Opinions about Individual Differences in Students in Regular Classrooms

   Ümit Turgut, Rıza Salar


Postsecondary Transition in Saudi Arabia for Students with Intellectual Disabilities

   Hussain Almalky


Sporcuların Atletik Performans Düzeyleri İle Algılanan Optimal Performans Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Mehmet Bayansalduz, Yusuf Can, Kürşat Hazar, Abdurrahman Boyacı, Halil Tanır


Kadınların Bazı Antropometrik Özelliklerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

   H. Bayram Temur


The Investigation of Nature Training’s Effects on Limited Schemes of Students

   Fuat Tanhan


Sporcularda Çay, Sigara Ve Gazlı İçeceklerin Boy Kilo ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkilerinin Araştırılması

   H. Bayram Temur


Resim İş Eğitimi Bölümünde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi ve İşlenişi

   Halit Yabalak


Investigation of Life Satisfaction And Resilience Levels of The Students Studying at The School of Physical Education and Sports According to Various Variables

   Zülbiye Kaçay, Mehmet Demirel, Duygu Harmandar Demirel, Utku Işık, Fikret Soyer


Sporcularda Algılanan Optimal Performans Duygusu İle Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Yusuf Can, Mehmet Bayansalduz, Şenol Yanar, Mustafa Erol, Serkan Öcalmaz


Üniversite Takımlarında Muay Thai Branşında Spor Yapanların Benlik Saygısı Seviyelerine İlişkin Bir Araştırma

   Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu, Abdurrahman Kepoğlu, Serkan Öçalmaz


Makaralı Yay Kullanan Okçularda Statik Denge ile Ok Atış İsabeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Olcay Mülazımoğlu, Yakup Akif Afyon, Erdi Tokul, Şeyma Durgut


Peripheral Lymphocyte DNA Damage and Oxidative Status in Football Players after a Three-day Football Tournament

   Mustafa Atli, Mehmet Aslan, Mehmet Emin Kucukoglu, Hacı Bayram Temur, Abdullah Taskın, Hakim Celik


Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi

   Havva Yamak, Yasemin Hacıoğlu,


Sustainable Development Awareness Levels of Pre-Service Teachers

   Melike Faiz, Hafife Bozdemir


Bağlama Eğitim ve Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme

   Savaş Ekici


Azerbaycan ve Anadolu’nun Kadın Dansı Müziklerinde Müzikal Analiz

   Gültekin Şener


The Examining of the Effects of Self-Regulated Learning Skills, Communication Skills and Educational Internet Use Self-Efficacy in Virtual Laboratory Applications

   Fatma Gülay Kırbaşlar, Elif İnce, Zeliha Özsoy-Güneş, Yavuz Yaman


8. Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe İlişkin Problem Çözme Becerileri, İnançları ve Öğrenilmiş Çaresizlikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

   Gülay Agac, Ercan Masal


Muğla’da Görev Yapan Futbol Hakemlerinin İş Doyum Düzeylerinin İç Ve Dış Çevre Şartlarına Göre Analizi

   Samet Koç, Serdar Koca, Ahmet Nusret Bulgurcuoğlu


Glass Chipping Technique Used in Glass Art

   Ekrem Kula, Esin Küçükbiçmen


Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları Ve Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği)

   Vedat Uluışık, Malik Beyleroğlu, Gürhan Suna, Seda Yalçın


The Development of Algebra Content Knowledge of the Prospective Mathematics Teachers

   Ömer Şahin, Yasin Soylu


Investigation of Learning Progression of Students for Nature of Matter

   Gülüzar Eymur


Okul Öncesi Dönem 5-6 Yaş Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıkları Ve Televizyon Programları Hakkında Anne Görüşleri

   Banu Özkan, Özgür Yılmaz


Evaluation of In-service Training Seminars in Terms of The Views of Teachers

   Emrullah Yılmaz


Yaz Okulu Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi

   Sennur Akansel, Onur Şuta


Öğretmenlerin gözünden eğitimde kalite sorunsalı

   Yasemin Büyükşahin, Ali Ekber Şahin


Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Spora Katılım Durumlarına Göre Yalnızlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması (Kocaeli İl Merkezi Örneği)

   Hüseyin Kırımoğlu, Atike Yılmaz, Fikret Soyer


Examination On The General Self-Efficacy Levels Of The Preservice Physical Education And Sports Teachers

   İlimdar Yalçın, Malik Beyleroğlu, Atalay Gacar


Matematik Öğretmeni Adaylarının Lineer Cebir Kavramları ve Uzamsal Görselleştirme Becerilerinin Performansları Bağlamında İncelenmesi

   Deniz Kardeş Birinci, Ali Delice


İyi Bir Hikâye Anlatıcısı mıyım? Hikâye Seslendirme ve Sınıf Öğretmeni

   Kasım Yıldırım, Fatih Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş


İnsan Hak ve Özgürlüklerine Duyarlı Vatandaş

   Hüseyin Kanat


Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Gelişimleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

   Z. Fulya Temel, Melda Güral, Kübra Duran


Investigating the Effects of Coordination Trainings on Velocity, Balance and Agility Features of Tennis Kids

   Gürhan Suna, Malik Beyleroğlu, Mahmut Alp, Seda Yalçın


GeoGebra ile Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi

   Pınar Uzun, Göksal Bilgici


Depression Level of Prisoners according to Their Level of Making Sport

   Nurullah Emir Ekinci, Cetin Ozdilek


7E Öğrenme Halkası Modelinin Çarpanlar ve Katlar Konusunun Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi

   Sebahattin Çetinkaya, Abdullah Çağrı


Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

   Bahar Gümrükçü Bilgici, Ümit Deniz


Bayan Futsalcılarda Strobe Glass ile Yapılan Antrenmanın Reaksiyon Zamanına Etkisinin Araştırılması

   Mihri Barış Karavelioğlu, Yağmur Akkoyunlu, Oğuzhan Yüksel, *Halit Harmancı, Bolat Gündüz


Vertimax Antrenmanlarının Güreşçilerde Sıçrama Değerlerine Etkisi

   Halit Harmancı


Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)

   Muhammed Say, Hüseyin Kırımoğlu, Atike Yılmaz, Mehmet Dallı


Türkiye Basketbol Federasyonu Klasman Hakemlerinin Karar Verme Stillerinin İncelenmesi

   Selin Dikkaya, Hüseyin Kırımoğlu, Ercan Zorba


Teaching and use of French aspect: Building a bridge between first- and second-language teaching

   Aimée Lévesque


Öğrencilerin matematiksel düşünme gelişimi için örnek bir etkinlik

   Abdulkadir Tuna, Ahmet Kaçar


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi

   Hüsnüye Durmaz


Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Bilişim Teknolojileri Hareketine Ve Görevlerine Yönelik Görüşleri

   İ.Bakır Arabacı


Relationship between Academic Procrastination, Academic Forgeries and Success Tendencies of the University Students

   Mehmet Behzat Turan, Osman Pepe, Barış Karaoğlu


Examination of Emotional Abuse on Physical Education and Sports Teachers

   Barış Karaoğlu, Serdar Sucan, Yahya Polat


Aqueous iodine instead of aqueous bromine in the chemical school laboratory

   Agnieszka Siporska, Maciej Chotkowski, Anna Czerwińska


Chemical education of visually disabled high school students at University of Warsaw

   Maciej Chotkowski, Agnieszka Siporska, Anna Czerwińska


Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Etkileyen Faktörler

   Adem Pala, Mustafa Biner


Investigate of some motor functions according to soccer players playing positions.

   Alper Kartal, Gönül Babayiğit İrez


Türkçe ve Türk Kültürü Ders Kitaplarında Kültürlerarası Etkileşimi Sağlamada Ortak Değerlerin Kullanımı

   Nazik Müge Tekin


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya-Iı Laboratuvar Dersi Etkinliklerinin Yapılandırmacı Laboratuvar Yaklaşımına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Olarak Geliştirilmesi

   Nazan Şimşir, Ahmet Ünal, Zekeriya Yerlikaya


Measuring Students’ Motivation to Learn Science: A Scale Development Study

   Zeliha Özsoy Güneş, Çiğdem Çıngıl Barış, Fatma Gülay Kırbaşlar


Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin “Esnek Çalışma” Kavramına İlişkin Metaforik Algılar

   Gülçin Taşkıran, Zafer Kiraz


İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik İnançlarının İncelenmesi

   Fulden Bayrak, Güney Hacıömeroğlu


An Action Plan Sample for Improving Academic Success in Schools

   Necdet Taşkın, Ramazan Sak, Hasan Basri Memduhoğlu, Ahmet Yayla, İshak Kozikoğlu, Osman Tat, Mehmet Turhan, Mecit Aslan


Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu, Ünal Çakıroğlu


Citizens of The Republic of Turkey and Persons Belonging to Some Nationalities’ Views On The Concept of Social And Moral Responsibility

   Melike Faiz, Cengiz Dönmez


The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Teachers

   Ahmet Yayla, Necdet Taşkın, Ramazan Sak, Hasan Basri Memduhoğlu, Mecit Aslan, İshak Kozikoğlu, Osman Tat, Mehmet Turhan


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisans Eğitimleri Boyunca Bilimin Doğasına İlişkin Anlayış Durumları

   Hasan Özyıldırım, Eylem Bayır


Annelerin Altı-Dokuz Yaş Arası Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

   Ayşegül Ulutaş


Öğretim Sürecinde Niteliğin Artırılma Konusunda Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi

   Fevzi Dursun


Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Laboratuvarına Yönelik Kaygı Durumları

   Ahmet Ünal Zekeriya Yerlikaya


Examination on the Relation between Certain Anthropometric, Motoric and Technical Parameters of Sports Practices Values of the 11-14-Year-Old

   Milaim Berisha, Muhsin Hazar, Malik Beyleroğlu


The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Students

   Ramazan Sak, Hasan Basri Memduhoğlu, Ahmet Yayla, Necdet Taşkın, Osman Tat, Mehmet Turhan, İshak Kozikoğlu, Mecit Aslan


The Transformation of Preservice Classroom Teachers’ Perspectives about Physical Education through Reflective Practices

   Hidayet Suha Yüksel, Fehmi Tuncel


The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of School Administrators

   Hasan Basri Memduhoğlu, Ahmet Yayla, Necdet Taşkın, Ramazan Sak, Mehmet Turhan, İshak Kozikoğlu, Mecit Aslan, Osman Tat


Matematiksel Modellemeye Yönelik Hazırlanan Bir Öğretim Sürecinden Yansımalar

   İlhan Karatas, Gülzade Karacı


Okul Yönetiminde Niteliğin Artırılması Konusunda Yöneticilerin Görüşlerinin İncelenmesi

   Zafer Kiraz


Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

   Halil İbrahim Akyüz, İlyas Acet


Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Sürecinde Kullanılan Farklı Oyunsallaştırma Dinamiklerinin Etkilerinin Karşılaştırılması

   Ünal Çakıroğlu, Betül Başıbüyük, Melek Atabay, Mustafa Güler


Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Etkililik-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

   Yurdanur Dikmen, Yıldız Denat, Handenur Başaran, Nasibe Yağmur Filiz


Students’ Understandings of Magnetism Concepts

   Fatma Nur Ersoy, Refik Dilber


Investigating Inclusive Students’ Participation in Student Social Clubs and to What Extent They Benefit from Them

   Necati Hırça


Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılım Durumları ile Öznel Zindelik ve Temel Psikolojik İhtiyaçlarının Belirlenmesi

   Gizem Karakaş, Erdi Kaya


Establishing Distance Education at Institutional Level: Challenges and Recommendations

   Seyfullah Gökoğlu, Ünal Çakıroğlu


Examination of research-related anxiety of students taking master and doctorate degree in the field of physical education and sports

   Ender Şenel, Mevlüt Yıldız, Mehmet Ulaş, Hasan Şahan


Assessment of Cognitive Presence Realized in Online Environment in the Frame of Academic Performance

   Servet Kılıç, Ünal Çakıroğlu


E-Education for leaders of Non Profit Organizations: prioritizing content over technology enhances productivity

   Stephen Beaumont


Inquiry Based Science Education Develops Jordanian Student Inquiry Skills as Perceived by their Teachers

   Zeid Albashaireh


Views of Prospective Teachers of Secondary Schools Regarding Ethically Appropriate Behaviors of Teachers

   Süleyman Balcı


Bilgisayar Destekli Zeki Kavram Haritaları: Bir Model Önerisi

   Abdulkadir Karacı


Çevre Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

   Zuhal Bedge, Arzu Özyürek


Learning Styles and Creativity

   István Zsigmond, Meral Özcinar


The Effects of Acceptance and Commitment Based Therapy on Burnout Level of Instructors Working on Preparatory School

   Ayşe Irkörücü, Burcu Tibet


Genç Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Rol Model Etkisi Marka Duyarlılığı Aracılık Rolü

   Ersin Eskiler, Fatih Küçükibiş, Fikret Soyer


Sportif Güveninin Stres Düzeyi Üzerine Etkisi

   Hande Baba Kaya, Gizem Karakaş, Atike yılmaz, Fikret Soyer


Türkiye’de Mesleki Açık Öğretim Liselerinin Kuruluş, Yapı ve İşleyiş Yönünden Değerlendirilmesi

   Mehmet Uğur Adıgüzel


Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Biyoloji Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Suzan Sönmez


Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stillerinin Farkli Değişkenler Açisindan İncelenmesi

   Nergüz Bulut Serin, Suzan Sönmez


Reading Comprehension: Testing DIME Model in Turkish Middle School Context from Low Socioeconomic Background

   Kasım Yıldırım, Fatih Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş


The Evaluation of Health-Related Life Quality of Health Sciences High School Students

   Nuray Oztasan,Pakize Ozyurek,Ibrahim Kilic


Employment Situations of Students Who Graduated From Divisions of Music Education between 2009-2012. Sample Ankara Province

   Ömer Bilgehan Sonsel, Övgü Özparlak, Çağla Serin Özparlak


Effect of Physical Activity and Sportive Play Activities on Upper Extremity Movement Skills in Children with Spina Bifida

   Atike Yılmaz, Nedim Kurtiç, Hüseyin Kıımoğlu, Uğur Şentürk, Ümit Yılmaz


Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretimine Yönelik Yeterliliklerinin İncelenmesi

   Uğur Şentürk, Fikret Soyer, Atike Yılmaz, Zülbiye Kaçay


İntegral, Özel Tanımlı Fonksiyonları Değiştiriyor mu?

   Mithat Takunyacı, Özkan Ergene


Söylem Çözümlemesi Bağlamında Sınıf İçi Matematiksel İletişimin Pedagojik, Epistemolojik ve Psikolojik Çerçeveden İncelenmesi

   Büşra Sür, Ali Delice


14-16 Yaş Grubu Erkek Tenisçilerde Tabata Protokolünün Dikey Sıçramaya Etkisi

   Deniz Demirci, Bahar O.Özgür, Turgay Özgür, Ebru Bayır


Kız Öğrencilerinin Çevreye Adapte Edilme Sürecinde 1926 İlkokul Programının Yeri

   Hızır Dilek, Yavuz Topkaya


Sporcu Ailelerinin Sporda Çocuk Koruma Hakkında Farkındalık Düzeyleri

   Veysel KÜÇÜK , Ayşe ARMAN, Sinan BOZKURT


Matematik öğretmeni adaylarının geometrik kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme becerileri

   Nimet Pırasa


Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Kişilik Özelliklerine Göre Sergiledikleri Liderlik Yönelimleri

   H.Basri Gündüz, Gülşah Çetin, Esra Tekel


Bir Günlük Açık Alan Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Öz-Etkililik Algılarına Etkisi

   Tayfun Gürkan Bostancı, Güçlü Özen, Nuh Osman Yıldız


Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Değişime Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

   Selahattin Akpınar, Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Dilek Tufan, Öznur Akpınar


8. Sınıf Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algıları

   Salih Uzun, Günay Paliç Şadoğlu


Serilerdeki Yakınsaklık Çeşitlerinin Tanımlanması

   Mustafa Akıncı


The Effect of 7e Model on Conceptual Success of Students in Physics Education

   Ümit Turgut, Rıza Salar


Ölçme ve Değerlendirmeyi Geçerli ve Güvenilir Kılma; Türev Başarı Testi

   Özkan Ergene, Ali Delice


Industrial Need Qualified Technical Staff Training and Sustainability

   Mümin Küçük, Yakup Ekin, Fırat Salmanoğlu


Yaşam Amaçları Ölçeği Kısa Formu’nun (YAÖ-KF) Geliştirilmesi

   Tahsin İLHAN


Üniversitelerde öğrenim gören basketbolcuların atılganlık düzeylerinin incelenmesi

   Öznur Akpınar, Selahattin Akpınar, Murat Bay


Matematik sınıflarında öğretmenlerin öğrenci düşünüşlerini kullanma düzeylerinin incelenmesi

   Bilge Yılmaz, Ali Bozkurt, Yusuf Koç


Does Metacognitive Awareness Diminish Educational Stress and School Anxiety: Examination in Turkish Children?

   Hakan Sarıçam, İsmail Çelik


Mobbing via Humour of Lecturers at Schools of Physical Education and Sport

   Recep Cengiz, Hakan Sunay, Onur Mutlu Yaşar


Bölgesel Amatör Ligde Şampiyonluk Adayı Bir Futbol Takımının 3 sezonluk performansının incelenmesi: Atılan ve Yenilen Gollerin Analizi

   Kemal Göral, Tugay Orhan, Özcan Saygın, Halil İbrahim Ceylan


The Effect of Corrective Exercise on The Treatment of an Scoliosis Patient (Case Report)

   Dilek Sevimli, Murat Sanrı, Mehmet Altuğ


Üniversitede Görev Yapan Akademik Ve İdari Personel İle Öğrencilerin Spor Yapma Nedenleri İle Beklentilerinin Araştırılması

   Çetin Özdilek, Betül Altınok, Nurullah Emir Ekinci, Esra Aldanmaz Samuk, Kubilay Çimen


Sporun Üniversite Öğrencilerinde Mutluluk Düzeyine Etkisinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

   Murat Özmaden, Yasin Yıldız, Sümmani Ekici, Zeynel Dohman


Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin boş zamanın anlamına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

   Mehmet Demirel, Zülbiye Kaçay, Duygu Harmandar Demirel, Hamza Yerlikaya


Ebeveyn Bakım Ölçeği

   Abdullah Mert, Münevver Özgen


Somatotip Karakter Farklılığının Sedanter Kadın ve Erkeklerin Anaerobik Performans Skorları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Fahri Safa Çnarlı, Muhammed Emin Kafkas


10-14 Yaş Basketbolcularda Somatotip Karakterlerin Şut Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Sercan Özeren, Muhammed Emin Kafkas


Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Tutumların Değişimi: Lisans Eğitiminin Bu Değişimdeki Rolü

   Yurdanur Dikmen, Funda Erol, Handenur Başaran


Lise Öğrencilerinin Proaktif Düşünme Düzeyleri İle Benlik Algılarının İncelenmesi

   Nuriye Şeyma Şar, Sevda Bağır, Arzu Altıntığ, Serkan Zengin


Sporcularda Motivasyonun Performans Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

   Yasin Yıldız, Murat Özmaden, Meriç Eraslan


The Effects of Using Jigsaw Method Based on Cooperative Learning Model in Science Laboratory Applications

   Ataman Karaçöp, Emine Hatun Diken


Sub-Elit Kadın Yüzücülere Uygulanan Su İçi ve Dışı Isınma Protokollerinin 50 metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

   Armağan Sahin Kafkas, Özgür Eken, M. Emin Kafkas


Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları

   Eda Demirhan, Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan


İlk Okul Dördüncü Sınıflar İçin İskelet Sisteminin Öğretimine Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali: Benzeyen ve Tekrarlayan Kemikler.

   Ufuk Çoruh, Deniz Uysal


Ebelik intörn öğrencilerin hasta haklarını savunucu rollerine ilişkin tutumları

   Yasemin Aydın, Yurdanur Dikmen, Kadriye Üner


A Study on the Development of an Infographic Designer Questionnaire and Designer Opinions

   Serkan Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Embiya Çelik, Abdullatif Kaban


Hikâye Haritasının Öğretiminde Dramanın Etkisi

   Fatih Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım


Teachers’ Views Regarding The Use Of Geographic Information Systems In Geography Lessons

   Fatih Aydın, Bahadır Kılcan


An Evaluation of In-Service Training Activities About Geographic Information Systems Based On Teachers’ Views

   Fatih Aydın, Osman Çepni


The Attitudes of Parents’ to the Physical Education and Sports Lectures (The Sample of The Primary School)

   Dilek Sevimli, Murat Sanrı


Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Bilim Tarihinden Nasıl Yararlanılacağına Yönelik Görüşlerinin Karar Verme Stratejilerine Göre İncelenmesi

   Şebnem Kandil İngeç, Mustafa Erdemir, Kamile Tekfidan


The potential application of tumor-biomarkers in personalised medicine

   Suleyman Kaleli, Gamze Guney Eskiler


1968 Mexico Olimpiyat Oyunlarının Olimpik Felsefe Açısından Değerlendirilmesi

   Filiz Uğur Bayraktar, Fikret Soyer


Denetim Kavramının Eğitimdeki Rolü ve Önemi

   Aysel Güney


Problem Solving Strategies Observed in Pre-Service Physics Teachers

   İbrahim Karaman, Refik Dilber


The Postgraduate Students' ( Masters, PhD) Metaphors About Education of Statistic

   Serap Colak, Mehmet Deniz Yener, Enis Colak, Rabia Tasdemir, Tuncay Colak, Belgin Bamac, Murat Son


Using Differentiated Instruction in High Schools for Physics Education

   Ümit Turgut, Rıza Salar


Sporcuların Antrenman Devamlılığı İle Görev Ve Ego Yönelimli Hedefler Arasındaki İlişki

   Mehmet Bayansalduz, Yusuf Can, Mustafa Erol, Abdulselam Karharman, Yakup Akif Afyon


Investigation of Well Being Levels Perceived By The Students Studying at The School of Physical Education and Sports

   Mehmet Demirel, Zülbiye Kaçay, Duygu Harmandar Demirel, Fikret Soyer


Sporcularda Duygu Düzenleme Becerisi İle Başarı Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

   Yusuf Can, Mehmet Bayansalduz, Burhanettin Hacıcaferoğlu, İlker Günel, Halil Tanır


Olimpik Yay Kullanan Genç Okçularda 4-Haftalık Kinezyolojik Bantlama İle Yapılan Antrenmanların Ok Atış İsabetine Etkisinin İncelenmesi

   Olcay Mülazımoğlu, Yakup Akif Afyon, Selçuk Sayılır, Ayşe Salgın


Özel Gereksinimli Bireylerin Beden Kitle İndekslerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

   Mustafa ATLI, Zekiye ÖZKAN, Burak UYAR


Cumhuriyet Dönemi Matematik Öğretim Programlarında Alıştırmaların Yeri

   Gülay Agaç, Mehmet Fatih Özmantar


İki Farklı Okul Türünde Öğrenim Gören Lise Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin İncelenmesi (Burdur İl Merkezi Örneği)

   Vedat Uluışık, Malik Beyleroğlu, Gürhan Suna, Seda Yalçın


The Development of Prospective Mathematics Teachers’ Knowledge of Students’ Understanding in Algebra

   Ömer Şahin, Yasin Soylu


Determination of Preservice Science Teachers’ Arguments Quality

   Pınar Seda Çetin, Gülüzar Eymur


Examination On The Cope With Stress Styles Of The Camp Leaders Who Work At The Youth Camps

   İlimdar Yalçın, Fehmi Çalık, Fikret Ramazanoğlu


Effects of College Major on University Students’ Experiences in a Linear Algebra Course

   Deniz Kardeş Birinci, Karen Bogard Givvin, James Stigler


Effects of Quick Power and Technical Trainings on Some Biomotoric Features of 12-14 Age Male Tennis Players

   Gürhan Suna, Mahmut Alp, Vedat Uluışık


The Effect of Gender and Leisure Preference on Transactional Leadership Behavior of High School Students

   Nurullah Emir Ekinci, Umit Dogan Ustun, Halil Bisgin


Fen Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Konusundaki Kavram Yapılarının Repertuar Çizelge Tekniği İle İncelenmesi

   Mahiye Yapıcıoğlu Ulaş, Abdullah Çağrı Biber


Lise Öğrencilerinin Okul Güvenliğine Yönelik Algıları

   İ.Bakır Arabacı


Examination of the Relationship between Leadership Characteristics of Active Football Trainers and Organizational Dependence Level (Kayseri Province Sample)

   Aydın Pekel, Barış Karaoğlu, Osman Pepe


Üniversite öğrencilerinin rekreatif eğlence tercihlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

   Adem Pala, Mustafa Biner


The Examination of the State and Trait Anxiety Levels with Laboratory Anxiety of University Students

   İbrahim Güneş, Zeliha Özsoy-Güneş


Öğretmen Adaylarının Açık ve Örtük Matematik İnançları: Karma Desen Çalışması

   Güney Hacıömeroğlu


Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Kimya Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

   Hasan Özyıldırım, Hüsnüye Durmaz


Annelerin Anne Duyarlılığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

   Ayşegül Ulutaş, Zekeriya Çalışkan, Mehmet Sağlam


Türkiye ve Kosova devlet üniversitelerinin beden eğitimi ve spor öğretmenliğine giriş sınavları ile lisans ve yüksek lisans programlarının karşılaştırılması

   Gülten Hergüner, Milaim Berisha, Ayşe Önal, Menzure Sibel Yaman


The Problematic of Academic Success in Schools based on the Views of Education Stakeholders: A Qualitative Analysis

   Hasan Basri Memduhoğlu, Ahmet Yayla, Necdet Taşkın, Ramazan Sak, Mecit Aslan, Mehmet Turhan, İshak Kozikoğlu, Osman Tat


Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerisi Algısına Etkisi

   Halil İbrahim Akyüz, Sibel Oğuz


Effect of Conceptual Change Text and Simulation on Students’ Understanding of Electricity Concepts

   Refik Dilber


Anadolu Lisesi Öğrencileri İle Spor Lisesi Öğrencilerinin Temel Psikolojik İhtiyaçları ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması

   Erdi Kaya, Gizem Karakaş, Serkan Zengin, Fatih Küçükibiş


The Examination of Decisiveness and Decision Making of Turkish Football Referees

   Ali Gürel Göksel, Adem Pala, Mevlüt Yıldız, Ender Şenel, Kemal Göral, Erkan Bingöl, Yunus Emre Yurtseven


Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bilgisayar Programlamaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

   Abdulkadir Karacı


Hastane Çalışanı ve Ebeveyn Bakış Açısından Hastane Oyun Alanlarının İşlevselliğinin İncelenmesi

   Arzu Özyürek, Yasemin Yücesan


Fiziksel Aktiviteye Yönelik Tutumların Sosyal Pazarlama Bağlamında Değerlendirilmesi

   Ersin Eskiler, Fatih Küçükibiş, Mahmut Gülle


Türkiye’de Uzaktan Eğitim Uygulamaları: Tarihsel Gelişim Açısından Bir Değerlendirme

   Mustafa Güçlü


Ergenlerde Sosyal Fizik Kaygı ve Vücut Algısının İncelenmesi (Ankara İli Örneği)

   Ayşe Önal, Fikret Soyer, Fehmi Çalık


Announcements

ERPA 2016-SHS Web of Conferences Issue

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that selected full texts presented in ERPA 2016 have been published in SHS Web of Conferences.  

www.shs-conferences.org

Date of Announcement:   2016-09-05


e-Book of Proceedings

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that ERPA International Congresses on Education 2016 Book of Proceedings has been published online...

ERPA 2016 e-Book of Proceedings

Date of Announcement:   2016-09-19


ERPA 2016 Fulltext Template

Dear participants, 

Below you can find the fulltext template. Please try to follow the instructions in the template as possible, in order to fasten the publication process. 

Thanks for your understanding.

ERPA 2016 Fulltext Template

Date of Announcement:   2016-06-09


ERPA 2016 e-Book of Abstracts

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that ERPA 2016 e-Book of Abstracts has been published online...

ERPA 2016 e-Book of Abstracts

 

Date of Announcement:   2016-06-15


Detailed Congress Programme of ERPA 2016

Detailed Congress Programme of ERPA International Congresses on Education 2016 is available below.

Please click here ( Detailed Congress Programme )

Date of Announcement:   2016-05-27


Publication

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that selected full texts presented in ERPA 2015 have been published in SHS Web of Conferences.  

www.shs-conferences.org

Date of Announcement:   2016-04-29


Publications

Dear Colleague,

It is with great pleasure to inform you that ERPA 2015 e-Book of Proceedings has been published...

https://www.erpacongress.com/sayfa/publications

Date of Announcement:   2016-04-13


BASIC REFLEXOLOGY TRAINING

On June 3, 2016, simultaneous with the congress, a basic reflexology training will be offered to the participants which consists of 8-hours of instruction, 3-hours of theoretical instruction and 5 hours of practicum. The training will be given by reflexology massage therapist Nedim KURTİÇ and those who qualified will be awarded a certificate by Educational Researches and Publications Association. The fee for registration to training is 100€ and the deadline for registration is May 20, 2016. Those who want to register for the training or need more information can contact erpacongress@gmail.com

Date of Announcement:   2016-02-19


ERPA 2016

Dear colleagues,

I am glad to announce you that ERPA International Congresses on Education 2016 will be held in Sarajevo - the big scientific, economic, cultural and educational centre of Balkans and was named as “Jerusalem of the Balkans”- between 2 - 4 June 2016. It is an honor for us to invite you to ERPA International Congresses on Education 2016 in which your invaluable contributions will help us to have a fruitful organization. I hope that you will have pleasant memories of this congress which will be a chance for you to meet colleagues, have the opportunity to discuss your work, and establish the ground for new collaborations and joint efforts.

Hope to see you in Sarajevo / Bosnia and Herzegovina in June.

Best regards,

Assoc. Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz

General Coordinator of ERPA International Congresses on Education 2016

Date of Announcement:   2017-08-01


Yandex.Metrica